El sorteig endimoniat

El passat 26 de juny es va realitzar el sorteig Endimoniat. Moltes gràcies a tots/es els que vàreu participar!

RELACIÓ DE GUANYADORS/ES:

PREMI BUTLLETA GUANYADOR/A COMERÇ
1r – 300€

16.205

JOANA GIRALT IMMOBILIARIA PARELLADA
2n – 100€

5.650

Mª DEL MAR MARTIN MARCS
3r – 100€

14.847

SEGUNDO RUIZ GRANIER

 

A CCB, amb la col·laboració d’IBERCAJA, fem EL SORTEIG ENDIMONIAT, sortegem 3 vals de descompte. Un primer premi de 300€ i dos de 100€

 

Cláusula para recogida de datos en web externa

El participante autoriza la cesión de sus datos a la/s entidad/es Organizadoras y patrocinadoras de este acto, identificadas en la presente solicitud y cuyo domicilio y actividad se encuentran disponibles, con fines publicitarios y de prospección comercial, de forma que dicha Entidades puedan dirigirles ofertas de los productos y servicios que comercializan por cualquier medio, incluso por correo electrónico, sms o cualquier otro medio de comunicación electrónica equivalente. Le informamos que puede ejercitar frente a esa Entidad/es sus derechos de acceso, rectificación, oposición y cancelación de sus datos personales. Le informamos, asimismo, que puede ejercer sus derechos de revocación, acceso, oposición, rectificación y cancelación de sus datos personales dirigiéndose a Ibercaja y en los ficheros del resto de las entidades del grupo Ibercaja, dirigiéndose por escrito, acreditando su identidad, al Servicio de Atención al Cliente del Grupo Ibercaja(Plaza Basilio Paraíso,2 – 50008 Zaragoza o a atencioncliente@ibercaja.es).

Bases campanya “El sorteig endimoniat” maig 2014

 1. La present promoció es oberta a totes aquelles persones que realitzin compres en qualsevol dels comerços adherits a l’Associació “CENTRE COMERÇ BADALONA” i que siguin majors de 18 anys.
 2. La durada de la promoció compren des de el dia 10 de maig del 2014 fins el 23 de juny del 2014.
 3. Per a poder participar s’ha de sol·licitar la butlleta de participació, disponible per a cada compra a les botigues associades a Centre Comerç Badalona, que inclou el número de participació que caldrà introduir al web www.centrebadalona.com per a poder emplenar el formulari sol·licitat i així validar la seva participació. La butlleta cal que estigui degudament segellada per a l’establiment associat on s’hagi efectuat la compra. En cas de que no es presenti la butlleta o que la butlleta presentada hagi estat esmenada, manipulada, trencada o reproduïda per qualsevol mitjà, el premi s’entendrà anul·lat i es procedirà com s’indica en el punt 10 d’aquestes bases, com si es tractés d’una renúncia.
 4. El sorteig dels premis es realitzarà entre tots aquells participants que hagin introduït el seu número de participació al formulari abans esmentat. El sorteig es realitzarà de forma aleatòria el dia 25 de juny a la oficina d’Ibercaja situada a C/Germà Juli 8 i serà publicat el mateix dia al web www.centrebadalona.com.
 5. L’organització del sorteig va a càrrec de l’Associació “CENTRE COMERÇ BADALONA”, sent Ibercaja qui actua com a patrocinador.
 6. Els premis consisteixen en:
  Primer premi: val de compra de 300€, lliurat en targeta regal d’Ibercaja.
  Segon i tercer premi: val de compra de 100€, lliurat en targeta regal d’Ibercaja.Premi especial al comerç: L’establiment que hagi lliurat la butlleta guanyadora del primer premi, serà agraciat amb una ajuda de 300€ per al finançament d’un portal web bàsic amb l’empresa Top Imatge segons conveni signat amb Centre Comerç Badalona. En cas de que l’agraciat ja disposi d’un portal web, el finançament seria per a la millora d’aquest, amb l’ajuda de Top Imatge.
 7. Per a que els guanyadors del primer, segon i tercer premis del Sorteig puguin rebre les respectives tàrgetes regal, será necessari que tinguin aperturat en la Entitat Ibercaja un compte corrent, de no esser aixi, caldra que aperturin un compte corrent titularitat seva. Els premis no s’abonaran en cap cas en el compte corrent de l’entitat Ibercaja. Per al pagament de les compres, Ibercaja lliurarà als guanyadors i titulars dels comptes, una targeta de credit (“tarjeta regalo”) amb l’import precarregat per que puguin realitzar les seves compres amb el regal.
 8. Els guanyadors tenen dret exclusivament al premi abans indicat, segons les condicions expressades, sense que es puguin demanar en cap cas compensació econòmica per renuncia al mateix. Tampoc s’admetrà el seu canvi per diners en efectiu. Això mateix es aplicable al premi especial al comerç, el qual tampoc podrà ser substituït, per diners en efectiu ni cap altra compensació de cap mena.
 9. Els premis relatius als vals de compra, són de caràcter personal i intransferible, sent necessari respondre a la comunicació que es farà per part de l’organització, a les dades de contacte que els guanyadors hagin deixat al formulari. I presentar la butlleta original degudament segellada per l’establiment que l’hagi lliurada, quan se’ls requereixi. El plaç màxim per a respondre a la comunicació i acceptar el premi és de 5 dies hàbils, a partir del comunicat, en cas de que la persona guanyadora contactada no respongui, s’entendrà que es procedeix a la seva renúncia.
  En cas de renúncia de qualsevol dels premis, relatius als vals de compra, es procedirà a repetir el sorteig del número premiat i objecte de renúncia.
 10. Renúncia. En cas de renúncia, ja sigui voluntària o per absència/omissió de resposta, es procedirà a repetir el sorteig entre la resta de participants que no hagin guanyat prèviament. No obstant, això no afectarà a que l’establiment lliurador de la primera butlleta guanyadora, malgrat la renúncia del guanyador al premi, sigui el beneficiari del premi al comerç. En cas, de que l’establiment agraciat renuncies al mateix, tampoc podrà reclamar cap compensació econòmica ni de cap mena i el premi passaria a l’establiment lliurador de la butlleta del segon premi, i així successivament.
 11. L’organització quan contacti amb les persones premiades, indicarà com cal procedir.
 12. CENTRE COMERÇ BADALONA o Ibercaja es reserven el dret de canviar el premi per un de similars característiques i valor, si per raons alienes a la organització s’hagués de suspendre o modificar.
 13. Els participants renuncien expressament a qualsevol fur que els  correspongui i es sotmeten al dels Jutjats de Badalona.
 14. Els participants autoritzen la cessió de les seves dades a l’entitat o entitats Organitzadores i patrocinadores d’aquest acte, identificades a la present sol·licitud i que la seva adreça i activitat es troben disponibles, amb fins publicitaris i de prospecció comercial, de manera que la/es esmentada/es Entitat/s puguin adreçar-los-hi ofertes dels productes i serveis que comercialitzen per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic, sms o qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent. Li informem, que en front aquesta/es Entitat/s pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancelació de les seves dades personals. Li informem, així mateix, que pot exercir els seus drets de revocació, accés, oposició, rectificació i cancelació de les seves dades personals dirigint-se a Ibercaja i als fitxers de la resta d’entitats del grup Ibercaja, dirigint-se per escrit, acreditant la seva identitat, al Servicio de Atención al Cliente del Grupo Ibercaja (Plaza Basilio Paraíso,2 – 50008 Zaragoza o a atencioncliente@ibercaja.es.

Entitat Col·laboradora

Show Comments